Founded in 1829 Hitoyoshi Onsen Nabeya Honkan

ประวัตินาเบะยะ

พื้นที่ตรงกลางนี้ในปีบุงเซที่ 12 (ค.ศ. 1829) ได้เริ่มกิจการของโรงแรมนี้ขึ้นในฐานะที่พักคนเดินทางแห่งแคว้นซางาระ และทำการค้าของเบ็ดเตล็ด หม้อ กาน้ำ และเครื่องถ้วยชาม จากนั้นมาเราได้กลายเป็นเรียวกังเพื่อการท่องเที่ยวตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เราได้ปรับปรุงพื้นที่และการบริการให้เหมาะสมขึ้น และพยายามอย่างที่สุดที่จะตอบสนองทุกความหวังของแขกทุกท่าน เพื่อรักษาไว้ซึ่ง “ความไว้วางใจ” ที่ได้รับมาตลอดกว่าร้อยแปดสิบปี ในครั้งต่อไปก็ขอฝากโรงแรมของเราไว้ในการพิจารณาของทุกท่านด้วย 熊本の南玄関といわれる人吉温泉郷は、八〇〇年の城下町で、無限の景観は四季ごとに変化し朝夕に七変化をみる風光明媚な球磨川の中央に位置しています。

鍋屋本館 人吉温泉

เมืองมรดกแห่งชาติญี่ปุ่น “ฮิโตะโยชิ”

เมืองมรดกแห่งชาติญี่ปุ่น “ฮิโตะโยชิ”
วัฒนธรรมที่อนุรักษ์และพัฒนาจากรากเหง้าของซางาระอายุ 700 ปี
~ชุมชนซ่อนเร้นที่รุ่มรวยที่สุดของญี่ปุ่น ― ฮิโตะโยชิคุมะ~

ชุมชนซ่อนเร้นที่รุ่มรวยที่สุดของญี่ปุ่น ฮิโตะโยชิคุมะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนเมษายน 2015

ฮิโตะโยชิเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัด ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินคุมาโมโตะ 60 นาที จากสนามบินคาโงชิมะ 50 นาที
สร้างขึ้นบนที่ราบแอ่งกระทะฮิโตะโยชิ ที่ล้อมรอบด้วยแนวเขาคิวชู ขึ้นชื่อด้วยแหล่งน้ำพุร้อนที่กระจายไปตามแนวแม่น้ำคุมะกาวาและการล่องเรือ บริเวณใจกลางของเขตฮิโตะโยชิ-คุมะ
เมืองนี้รุ่งเรืองขึ้นในฐานะเมืองที่ตั้งปราสาทของตระกูลซางาระแห่งแคว้นฮิโตะโยชิ
ที่บริเวณกลางใจเมืองมีศาลเจ้าอาโออิอาโสะซึ่งเป็นสมบัติของชาติหนึ่งเดียวของจังหวัดคุมาโมโตะ เมืองที่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานนี้ได้รับการรับรองเป็นมรดกแห่งชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนเมษายน 2015 เพราะเป็น “ชุมชนซ่อนเร้นที่รุ่มรวยที่สุดของญี่ปุ่น มีวัฒนธรรม 700 ปีของซางาระที่เกิดขึ้น แล้วได้รับการอนุรักษ์และพัฒนามาตามยุคสมัย-ฮิโตโยชิคุมะ”

มรดกแห่งชาติญี่ปุ่น

“มรดกแห่งชาติญี่ปุ่น” คือการขึ้นทะเบียนที่กระทรวงวัฒนธรรมรับรอง “เรื่องราวเล่าขานของวัฒนธรรมประเพณีของญี่ปุ่นที่มีความพิเศษ หรือมีมนต์เสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น”
มากกว่าเรื่องราวเล่าขาน ที่นี่มีการดำเนินการเพื่อรักษา ฟื้นฟู และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่อุดมด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ไปไม่เพียงในประเทศ แต่ถึงต่างประเทศด้วย

มรดกแห่งชาติญี่ปุ่น
มรดกแห่งชาติญี่ปุ่น

Kumamoto/Hitoyoshi tourism

รูปถ่ายในอดีตของนาเบะยะ

  1. 一
  2. 二
  3. 三
  4. 四
  5. 五
  6. 六
ย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์

ย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์

ย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์ ย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์ ย้ำเตือนถึงประวัติศาสตร์
Page TOP